• Ajansımız tarafından 12 Şubat 2020 tarihinde yayınlanan “Araç Satış Açık İhale” ilanında yayınlanan teknik şartnamede aşağıda belirtilen maddelerde değişiklik yapılması gerektiğine karar verilmiştir.
    İhale İlanları Arşivi 27 Şubat 2020 Perşembe / detaylı bilgi
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: Nitelikleri, tahmini bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansına ait 1 adet aracın satış ihalesi; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi kıyasen uygulanarak yapılacaktır.
    İhale İlanları Arşivi 12 Şubat 2020 Çarşamba / detaylı bilgi
  • Nitelikleri belirtilen taşınır ve taşınmaz malların satış ihaleleri 2886 sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile gösterilen gün ve saatlerde Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.
  • 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek 3'üncü maddesi ile 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak düzenlenen Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında mülkiyeti Hazine adına kayıtlı aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerinde 49 (kırk dokuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecektir.
  • Kastamonu Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünce 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında mülkiyeti Hazine adına kayıtlı aşağıdaki özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerinde 49 (kırk dokuz) yıl süreli bağımsız ve süreli nitelikte irtifak hakkı tahsis edilecektir.
    İhale İlanları Arşivi 13 Ağustos 2018 Pazartesi / detaylı bilgi
Yayınlar ve Dokuman Arşivi